Στόχοι ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ συνίσταται στην

  • προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην αγορά εργασίας,
  • συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού οικονομικού ιστού, δημιουργία προϋποθέσεων
  • δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού
  • διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
  • ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπική οικονομίας

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Η στρατηγική του Προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων, τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων τόσο του πληγέντος ανθρώπινου δυναμικού όσο και της περιοχής στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011