Περιγραφή - Καθορισμός ΕΠ  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, η συνολική του δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ και διαμορφώθηκε βάσει του κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 51 του Καν. 1083/2006) και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Αποσκοπεί στην κάλυψη της χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα αφενός για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών μιας κρίσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 51, αφετέρου δε για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών που υφίσταται τις συνέπειες, έτσι ώστε να ανακτήσουν μια δυναμική και να επανενταχθούν τόσο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

Η δομή και το περιεχόμενο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013» αποσκοπούν στην κάλυψη της χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων που υπηρετούν τους προαναφερόμενους στόχους μέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας με τίτλους:

  • Άξονας Προτεραιότητας 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης».
  • Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης»

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αφορά στις Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις Περιφέρειες Σύγκλισης (8 Περιφέρειες) και τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (3 Περιφέρειες).

 

 GR  ΕΛΛΑΔΑ
   
 GR11  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
 GR14  ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 GR21  ΗΠΕΙΡΟΣ
 GR22  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 GR23  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 GR25  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 GR41  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 GR43  ΚΡΗΤΗ
   
 GR12  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 GR13  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 GR30  ΑΤΤΙΚΗ

Το παρόν πρόγραμμα δύναται να καλύψει και τις Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» που πλήττονται από φυσικές καταστροφές οι οποίες γίνονται αιτία οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 στη Χώρα και ειδικότερα στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας), στους Νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής.