Στατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Α.Π. 100496 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων δεν εμπίπτει στα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)». Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της α΄ σχετικής ΚΥΑ, ούτε η τήρηση της εφαρμογής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής ΚΥΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011