Έγγραφα Εξειδίκευσης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμματισμού (Ε.Ε.Π.), του οποίου η σκοπιμότητα περιγράφεται αναλυτικά στη με αρ. πρωτ. 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ 712/27.03.2008 Eγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί ένα νέο δεδομένο στη διαδικασία εξειδίκευσης του προγραμματικού περιεχομένου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Στο πλαίσιο των Ε.Π. και ειδικότερα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τους Ειδικούς Στόχους, τις Κατηγορίες Παρεμβάσεων και τις ενδεικτικές Δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν την ενδεικτική κατανομή των πόρων. Η πληροφόρηση αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Διαχειριστικής Αρχής κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση του Ε.Π., καθώς και στη σύνταξη αναφορών, όπως οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης. Το  Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013, ως στρατηγικό κείμενο, δεν περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για την υλοποίησή του, την κατανομή πόρων ανά Δράση, τις διαδικασίες προκήρυξης, τη μεθοδολογία αξιολόγησης και το σύστημα παρακολούθησης των πράξεων. Παράλληλα, βάσει των Κανονισμών είναι σαφής η αναγκαιότητα εξειδίκευσης κάθε Ε.Π. σε επίπεδο λεπτομερέστερο από αυτό των Ειδικών Στόχων και των ενδεικτικών Δράσεων. Ως εκ τούτου, σκοπός της εκπόνησης του Ε.Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής» είναι:

  • Να αποτελέσει εργαλείο διαχείρισης για τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και να υποστηρίξει τις διαδικασίες ένταξης πράξεων μαζί με άλλα εργαλεία που αναπτύσσονται παράλληλα, όπως τα κριτήρια ένταξης. 
  • Να καταγράψει, να εξειδικεύσει και να συστηματοποιήσει τα δεδομένα του αναπτυξιακού σχεδιασμού που προέκυψαν κατά τη διάρκεια διαβούλευσης και κατάρτισης του Ε.Π. 
    Να εξειδικεύσει περαιτέρω τη στρατηγική και στοχοθεσία του Ε.Π. σε συγκεκριμένες Δράσεις. 
  • Να επισπεύσει και να διευκολύνει τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και την αποτελεσματική παρακολούθησή τους. 
  • Να τυποποιήσει και να εξειδικεύσει οριζόντια θέματα, όπως η εξειδίκευση κατανομών δημόσιας δαπάνης προκειμένου να παρακολουθείται αποτελεσματικότερα η εκτέλεση του Π/Υ του Ε.Π. 
  • Να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, των Δικαιούχων, των εμπλεκόμενων φορέων και ωφελούμενων. 
  • Να προσδιορίσει τους φορείς, οι οποίοι θα διαχειριστούν Δράσεις του Ε.Π.

Η διαδικασία κατάρτισης του Ε.Ε.Π. είναι δυναμική, με την έννοια ότι θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά και περιοδικά με βάση τα δεδομένα υλοποίησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007-2013.

Σχετικά Αρχεία

 Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 

 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.85.01.01
 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.85.01.02
 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.85.01.03
 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.85.01.04

 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.86.01.01
 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.86.01.02
 Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας 01.86.01.03

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011