Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θεματικές όπως ΤΠΕ, καινοτομία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Συνεταιρισμοί

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι με δομές σε περιφερειακό επίπεδο
  • Κλαδικά Επιμελητήρια

Προϋπολογισμός

€ 1.780.000

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2019 έως 28/2/2020 (έως 16:00)

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη διεύθυνση 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2019