Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eνίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2019-2020

Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και της λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ, καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΕΣΥ για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού τους, καθώς και η προμήθεια σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων για τον κλάδο των ψυχολόγων και επιμόρφωση αυτών, για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των διενεργούμενων αξιολογήσεων, των παραγόμενων γνωματεύσεων και των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων παρέμβασης. Συμπληρωματικά, υλοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Περίοδος υποβολής

από 4/9/2019 έως 31/12/2019

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/9/2019