Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ στη Νότια Αττική

Σχεδιασμός, λειτουργία και πιλοτική εφαρμογή, πρότυπων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης τύπου «εξειδικευμένης θερμοκοιτίδας» με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) από άτομα με αναπηρία και νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (με ή χωρίς αναπηρία) που επιθυμούν να προσεγγίσουν την αγορά ατόμων με αναπηρία ή/και ατόμων με παρόμοιες ανάγκες, δηλ. άτομα τρίτης ηλικίας, οικογένειες με παιδιά κλπ. Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή για έξι μήνες δύο εξειδικευμένων δράσεων, που  ενδεικτικά αφορούν σε:

  • Παροχή πόρων και υπηρεσιών που θα βοηθούν άτομα ή ομάδες ατόμων με αναπηρία να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • Παροχή προηγμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων με σκοπό να βελτιώσουν τις υπηρεσίες – προϊόντα τους που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ ή σε θέματα που σχετίζονται με ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ μέσω της παροχής πληροφόρησης για θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας, της διάθεσης οδηγιών προσβασιμοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων, της συμβουλευτικής για την υλοποίηση προσβάσιμων δράσεων προβολής/marketing, της συμβουλευτικής για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρίες, της αξιολόγησης της προσβασιμότητας επιλεγμένων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, προτάσεις μέτρων / παρεμβάσεων για την βελτίωσή της κλπ.
  • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
  • Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ
  • Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 600.000

Περίοδος υποβολής

από 26/8/2019 έως 31/12/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής - Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης στη διεύθυνση Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220), Καλλιθέα 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Κτίριο Α220, 176 03 Καλλιθέα
Τηλ
210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Φαξ
210 4810291

Γιαννούλα Κρόκου

210 4810386
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/9/2019