Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα

Ενέργειες προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής υλοποίησης της κατάρτισης σύμφωνα με  τους όρους του ΕΣΔΕΚ. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κατηγορία δικαιούχων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Συνεταιρισμοί

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως νομικά πρόσωπα κλαδικών φορέων, τα οποία με τη δράση τους προάγουν το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με το καταστατικό τους εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς  και πιο συγκεκριμένα έχουν σαν σκοπό το σχεδιασμό ή/και την οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον αγροτικό τομέα ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης των δράσεων αυτών με ίδια μέσα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να αποδεικνύουν ή/ και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών
  • να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
  • να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων του πρωτογενούς τομέα στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

• Ενέργειες προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής υλοποίησης της κατάρτισης σύμφωνα με  τους όρους του ΕΣΔΕΚ.
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Περίοδος υποβολής

από 16/1/2013 έως 15/2/2013

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ και αποστέλλει σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» EYΣ/Μονάδα Α’, στη διεύθυνση Νίκης 10, 105 63, Σύνταγμα, 6ος όροφος, τις ώρες 09:00- 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες (επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής).

Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» EYΣ/Μονάδα Α’, τις ώρες 09:00- 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διαχειριστική Αρχή ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 10, 105 63 Σύνταγμα, 6ος όροφος
Τηλ
210 3377858
Φαξ
210 3742057

Ιωάννης Λυπιρίδης

210 3742050
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/2/2013