Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων των βιομηχανικών κλάδων (Πειραιάς) - Καλή πρακτική

10/2/2016

Η πράξη «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αναδείχθηκε ως καλή πρακτική του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: Η δράση αφορά στην επαγγελματική Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων των ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων της Βιομηχανικής Ζώνης του Πειραιά, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τη δημιουργία προϋποθέσεων επανάκτησης, από τους καταρτιζόμενους, θέσεων απασχόλησης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι ωφελούμενοι ήταν 1.500 άνεργοι και επαπειλούμενοι άνεργοι των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η κατάρτιση περιλάμβανε πρόγραμμα 240 ωρών, εκ των οποίων, 112 ώρες εξειδικευμένης κατάρτισης σε 1 από τις 9 ειδικότητες του προγράμματος, 100 ώρες οριζόντιας κατάρτισης και 28 ώρες πρακτικής. Η Συμβουλευτική αφορούσε σε 10 συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο, 6 ατομικές και 4 ομαδικές. Η διαδικασία πιστοποίησης, κατά ISO / IEC 17024, των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης, διενεργήθηκε από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στις παρακάτω ειδικότητες: ◦Τεχνίτης Εργαλειομηχανών ◦Τεχνίτης Ελασματουργός ◦Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων ◦Τεχνίτης Μονωτής ◦Τεχνίτης Ξυλουργός ◦Τεχνίτης Σωληνουργός ◦Τεχνικός – Ψυκτικός ◦Τεχνικός Συγκολλήσεων ◦Τεχνικός – Συντηρητής αυτοματισμού και αυτοματισμού ελέγχου Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος κινητοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων του Πειραιά και επαναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικότητας για προγράμματα αξιόπιστα, σύνθετα, τα οποία θα τονώνουν την ανάπτυξη και θα ενισχύουν την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το Πρόγραμμα έχει περιεχόμενο σύγχρονο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας του Πειραιά και στις προοπτικές που δημιουργούνται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Λιμένος Πειραιώς. Η ναυπηγοεπισκευή και οι συνδεμένοι με αυτήν κλάδοι είναι συνιστώσα ανάπτυξης του Λιμανιού του Πειραιά και μπορεί άμεσα να επωφεληθεί από την πρόοδο του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2016