Πληροφορίες για Δικαιούχους 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

Σχετικά Αρχεία

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Χρήσιμα Αρχεία

 Προεδρικό Διάταγμα 4 Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων

ΠΔ 4 - ερμηνευτική εγκύκλιος

 Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους

 Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΥΑ περί καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων ΤΥΕ και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/05/2012