Πορεία Υλοποίησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων», με βάση τον προγραμματισμό της πλήρους ενεργοποίησης του Προγράμματος και τους Δείκτες Παρακολούθησης που θα καθορισθούν για κάθε άξονα προτεραιότητας του προγράμματος.

Οι δείκτες (χρηματοοικονομικοί, και δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, όταν μία τομεακή ή εδαφική κρίση λάβει χώρα, θα ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προγράμματος, στους στόχους του καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του.

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών κατά την υλοποίηση του προγράμματος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράμματος.

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσμάτων.

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηματοοικονομικών και στατιστικών δεδομένων σχετικών με την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2011