Τελική Έκθεση Υλοποίησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 

Η Τελική  Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων  2007-2013 αποτυπώνει την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού προγράμματος παρέχοντας πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, τη χρηματοοικονομική υλοποίηση του, τα μέτρα παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας που ελήφθησαν κατά την υλοποίηση, τα προβλήματα που τυχόν ανέκυψαν και τα μέτρα που ελήφθησαν κ.α.

Η έκθεση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 οι οποίες αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 για το κλείσιμο των Ε.Π. της περιόδου 2007 - 2013 που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ .

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2019