Ετήσιες Εκθέσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του προγράμματος η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράμματος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή μετά την έγκρισή της από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006).

Η έκθεση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού.

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή μεριμνά σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού και την ΕΥΣΕΚΤ, για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Στην ενότητα αυτή θα δημοσιεύονται οι Ετήσιες Εκθέσεις του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων".

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011