Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007-2013) παρουσιάζει τη γενική επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Το περιεχόμενό του καθορίστηκε από τρεις βασικούς στόχους:

1. Την ενημέρωση του ευρύ κοινού για το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του.

2. Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από αυτό και των δικαιούχων/ωφελουμένων για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του Ε.Π.

3. Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ειδικότερα.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση του Ε.Π., τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό, την περιγραφή της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθεί, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους και τον τρόπο αξιολόγησής τους.

Σχετικά Αρχεία

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Οκτώβριος 2009)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2011