Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΕΠ

Το ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" υλοποιείται μέσω δύο αποφάσεων εκχώρησης, με τις οποίες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων σε τρεις Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).

1) Πράξεις του ΕΦΔ ΟΑΕΔ

·         Απόφαση Εκχώρησης: αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1094/Β/20.07.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4070/ΕΥΣ 1320/27/01/2012 (ΦΕΚ 300/Β/13.02.2012)

·         Σύνολο συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί: €17.760.000

·         Σχέδια δράσης που υλοποιούνται:

-         "Ολοκληρωμένες Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Νομό Καστοριάς": Π/Υ €9.500.000, ενίσχυση 300 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους, ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 170 ανέργων (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – ΝΕΕ), ενέργειες κατάρτισης 500 ανέργων.

-         "Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με χωρική διάσταση (Νομός Θες/νίκης)": Π/Υ €4.600.000, προκήρυξη από 10/01/2012 για την ενίσχυση 600 ΝΘΕ και 80 ΝΕΕ για ανέργους/απολυμένους από συγκεκριμένες επιχειρήσεις του Ν. Θεσσαλονίκης

-         "Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με κλαδική διάσταση (όμιλος "Ασπίς")": Π/Υ €3.660.000, ενίσχυση 200 ΝΘΕ.

2) Πράξεις του ΕΦΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ)

·         Απόφαση Εκχώρησης: αριθ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1094/Β/20.07.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4070/ΕΥΣ 1320/27/01/2012 (ΦΕΚ 300/Β/13.02.2012)

·         Σύνολο συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί: €6.720.000

Υλοποίηση σχεδίου δράσης για την κατάρτιση και αναβάθμιση εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) για 1.546 ωφελούμενους

3) Πράξεις του ΕΦΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

·                  Απόφαση Εκχώρησης: αριθ. 19020/ΕΥΣ2141/3-5-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 949/Β/24.05.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 57371/ΕΥΣ 6283/27-12-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3251/Β/30.12.2011)

·         Σύνολο συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί: €106.200.000

·         Σχέδια δράσης που υλοποιούνται:

-        "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των 5.500 απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών": Π/Υ €25 εκ.

-        "Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων 1.500 ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων στους βιομηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά": Π/Υ €8 εκ.

-        "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης", Π/Υ €72 εκ. Περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις: 1) "Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)", €36 εκ., 2) "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης κ.λπ.", Π/Υ €36 εκ.

 Εκχώρηση ΟΑΕΔ ΕΠΑΝΑΔ

Τροποποίηση ΚΥΑ Εκχώρησης ΟΑΕΔ ΕΠΑΝΑΔ

Εκχώρηση ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Τροποποίηση Εκχώρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012