Δείκτες Απάτης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η Έκδοση-Ιούνιος 2011). Προστέθηκε νέο κεφάλαιο (4.1.4) με τον τίτλο Εντοπισμός Υπονοιών Απάτης, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα COCOF σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ.

 Οδηγός ΣΔΕ 3η Έκδοση Ιούνιος 2011

 COCOF - Ενημερωτικό Σημείωμα - Δείκτες Απάτης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2012